14.3 C
Skopje
Wednesday, May 25, 2022

Xhaferi: Të mbahet llogari mes forcimit të sigurisë dhe liritë themelore dhe të drejtën e privatësisë

Shkup, 10 nëntor – Bashkëpunimi i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut me DKAF-in është dinamik dhe i frytshëm dha falë atij bashkëpunimi, më 19 nëntor është planifikuar nënshkrimi i edhe një Memorandumi të bashkëpunimit dhe Marrëveshjes për mirëkuptim, që është konfirmim se i nevojitemi njëri tjetrit dhe se bashkë jemi në rrugë të mirë drejt realizimit të projektit “Zhvillimi i mbikëqyrjes parlamentare dhe të pavarur”, që është nevojë dhe domosdoshmëri që të jemi krah për krahu me partnerët tanë në aleancën e NATO-s mirëpo, para së gjithash, për sigurinë e qytetarëve dhe institucioneve tona.

Këtë e theksoi sot kryetari i Kuvendit Talat Xhaferi në Dialogun parlamentar për menaxhim dhe mbikëqyrje të zbulimit në organizim të DKAF (Qendrës për kontroll demokratik mbi forcat e armatosura- DKAF).

“Dhe pikërisht për këtë, ky dialog i sotëm ndërmjet kolegëve të tre parlamenteve është forumi i vërtetë për ndarjen e njohurive për zbulimin dhe për diskutimin e trendëve dhe ngjarjeve të reja që kërkojnë qasje inventive kur bëhet fjalë për mbikëqyrjen dhe zbulimin që janë më se të domosdoshëm, për të siguruar pikërisht atë siguri të qytetarëve dhe shteteve. Në këtë kontekst, doemos të mbahet llogari për vijën e hollë ndërmjet përforcimit të sigurisë a në të njëjtën kohë, rrezikut nga ndërhyrja në liritë themelore dhe e drejta në privatësi, a me shfrytëzimin e teknologjisë digjitale dhe të dhënat e grumbulluara, rreziku i atillë është ekzistues dhe real”, tha Xhaferi.

Ajo mundësi, sipas tij është çdo ditë më e madhe, duke e marrë parasysh evoluimin e teknologjive të reja të mbikëqyrjes digjitale, ndërsa në anën tjetër, mbetja në mekanizmat e njëjta tradicionale të llogaridhënies, e pengon ose zvogëlon efikasitetin e trupave të mbikëqyrjes mbi punën e zbulimit, me çka vihet në provim legjitimiteti dhe kapaciteti demokratik i agjencive ë zbulimit dhe sigurisë dhe në të njëjtën kohë, rrënohet besimi i qytetarëve, i subjekteve afariste dhe autoriteteve publike në përgjithësi në politikë.

“Prandaj është shumë i rëndësishëm ky dialog i sotëm, në të cilin besoj se ekspertët e ftuar do të prezantojnë mënyra inventive të tejkalimit të asaj zbrazëtire dhe njëherazi do të sigurojë mundësi për deputetët dhe shërbimet që i mbështesin komisionet e mbikëqyrjes mbi punën e shërbimeve të zbulimit dhe sigurisë, me lehtësimin e këmbimit dhe dialogut ndërmjet tre parlamenteve të përforcojnë rrjetin e vet dhe të vendosin themelin për bashkëpunimin e mëtejshëm ndërparlamentar dhe kuptohet, bashkëpunimin me ekspertët e respektuar të lartë të zbulimit dhe mbikëqyrjes”, tha kryeparlamentari.

Temat e përzgjedhura për panelet e konferencës së sotme, shton ai, janë me të vërtetë të dobishme dhe besoj se debati do të jetë njëlloj interesant për rregullimin e klasifikimit të informatave dhe mbrojtjes së tyre, si edhe çështjes së masave dhe kontrolleve të sigurisë, dhe nëse deputetët që janë anëtarë të komisioneve përkatëse të mbikëqyrjes duhet tu nënshtrohen kontrolleve të atilla që tu mundësohet qasje në informatat e besueshme dhe besoj se edhe këtu ekspertët do të japin kontributin e tyre informativ në drejtim të asaj se si është rregulluar juridikisht kjo çështje në vendet tjera anëtare të NATO-s, siç është në fakt edhe Republika e Maqedonisë së Veriut.

“Ne, e dini se në dhjetor të vitit 2019 e nxorëm Ligjin për informacione të klasifikuara i cili është përshtatur ndaj standardeve të Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe me të cilin imponohen norma dhe standarde të caktuara ligjore ndaj Kuvendit, si edhe ndaj të gjitha institucioneve që kanë në dispozicion informacione të klasifikuara, gjegjësisht, të ndërmarrin masa dhe aktivitete për siguri administrative, fizike dhe industriale, për siguri të sistemeve të komunikim-informimit, si edhe siguri të personave-shfrytëzues të informacioneve të klasifikuara dhe besojmë se me të sigurohet nivel i zmadhuar i llogari dhënies nga ana e krijuesve të informacioneve të klasifikuara dhe sigurohet sundimi dhe mbikëqyrja demokratike, edhe pse jam i bindur se sot do të diskutohen edhe anët e fuqishme dhe të dobëta të kornizës ligjore, sepse nuk ekziston ligj i përkryer, apo jo?”, thekson Xhaferi.

Sipas tij, pjesë të madhe në përmirësimin e punës së shërbimeve të zbulimit ka gjithsesi precizimi i kompetencave dhe çdo komision mbikëqyrës ta dijë dhe ta kuptojë atë proces të shpërndarjes së detyrave dhe rezultatet e pritura nga ato procese dhe gjithsesi përmirësimin e të njëjtave përmes ndarjes së njohurive nga kolegët deputetë të pranishëm dhe ekspertët e ftuar.

Duke e pasur parasysh se DKAF-i është përkushtuar ndaj asaj që shtetet dhe njerëzit të jenë më të sigurt në suazat e sundimit demokratik, sundimit të ligjit dhe respektimit të drejtave të njeriut, mund të them me kënaqësi se jemi në partneritet me DKAF-in në zbatimin e reformave në këtë sektor.

Latest news
Related news
- Advertisement -spot_img